Общи условия за използване на сайта и поддомейните на Дионис-Елена ООД

1. Предмет на настоящия документ
Настоящият документ представлява общите условия за ползване на www.dionislab.bg и поддомейните  на dionislab.bg. Общите условия за ползване уреждат правилата за използването на www.dionislab.bg и  поддомейните  на dionislab.bg.   , включително сключването на договор за покупко-продажба с търговеца (Дионис-Елена ООД) на електронните магазини. Ако използвате този сайт, се приема, че сте съгласни с общите условия. Ако не приемате тези условия, не използвайте този сайт. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, намиращи се на сайта, с изключение на линка сочею към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползване на сайта и онлайн магазин.

2. Данни за продавача
Дионис-Елена ООД е със седалище, адрес на управление и за кореспонденция в България, гр. Русе, бул. Цар Освободител 137 с ЕИК 104641271 и регистрация по ДДС BG104641271. Дионис-Елена ООД е собственик и администратор на сайта  поддомейните  на dionislab.bg. Можете да се свържете с Дионис-Елена ООД на посочения по-горе адрес, на тел. +359 82 876 068 или на и-мейл office@dionislab.bg.

3. Определения

3.1 ЗЗП – Закон за защита на потребителя.

3.2 ЗЗЛД – Закон за защита на личните данни.

3.3 ЗПУ – Закон за пощенските услуги.

3.4 ЗДДС – Закон за данъка върху добавената стойност.

3.5 ТЗ – Търговски закон.

3.6 Сайт – уебсайтът, намиращ се на www.dionislab.bg и всички негови поддомейни.

3.7 Онлайн магазин – виртуалният магазин, намиращ се на shop.dionislab.bg и платформата използвана за него както и другите електронни магазини от поддомейните на dionislab.bg.

3.8а Ползвател/Потребител/Клиент – означава лице, ползващо функционалността на сайта или всяко физическо, или юридическо лице, или друго правно образувание, което използва сайта на Дионис-Елена ООД по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др. по смисъла на ЗЗП.

3.8б Купувач – лице, което е сключило договор за покупко-продажба през shop.dionislab.bg.

3.9 Продавач – Дионис-Елена ООД и всички наши партньори.

3.10 Акаунт – раздел от Сайта, формиран от и-мейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката, и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.).

3.11 Любими - раздел в сайта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци с любими продукти.

3.12 Списък - уеб страница в Акаунта на Купувача/Потребителя в раздел "Любими", в която той/тя може да добавя продукти, от които се интересува.

3.13 Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача през Сайта намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.

3.14 Стоки и Услуги/Продукт – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

3.15 Промоция – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.16 Договор - представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

3.17 Съдържаниецялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;информацията, свързана със Стоките и/или Услугите  и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.

3.18 Бюлетин (Newsletter) - средство за периодично информиране за предлаганите от продавача нови стоки и услуги, промоции и технологии, изпращан по електронен път чрез електронна поща, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

3.19 Транзакция – действието от страна на Дионис-Елена ООД по възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

3.20  Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.21 Ревю/ Коментар - оценка или критична забележка на края на едно ревю или друг коментар; писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, редактирана оценка основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да каже дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики. 

3.22 Рейтинг – метод за изразяване на нивото на задоволство по отношение на даден продукт, който се изразява под формата на звезди; всеки продукт може да получи от нито една до пет звезди; степента на удовлетвореност е придружена с писмена оценка/рецензия/ревю.

3.23 Въпрос/Запитване/Контакт – Форма на обръщение към други Потребители/Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно продуктите или услугите на съответната страница.

3.24 Отговор – писмена информация, която е предадена на Потребителя/Клиента/Купувача, който е задал въпрос в сайта, на страницата на определен продукт или друга страница от сайта. Отговорът представлява обяснение предоставено от някой Потребител/Клиент/Купувач на друг Потребител/Клиент/Купувач в рамките на един диалог.

3.25 Лични данни – лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

3.26 Наложен платеж – наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

3.27 Общи условия – настоящите общи условия за използване на сайта на Дионис-Елена ООД.

4. Общи положения

4.1 Общите условия на www.dionislab.bg и поддомейните са задължителни за всички потребители на сайта.

4.2 Всяко използване на този сайт означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3 Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Дионис-Елена ООД по собствено усмотрение, или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки. Дионис-Елена ООД ще информира за това клиентите/потребителите си чрез публикуване на промените в сайта. В този смисъл Вие като клиент/потребител имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта при всяко негово ползване.

4.4 Съдържанието и информацията поместена на сайта на Дионис-Елена ООД могат да бъдат променяни еднолично по всяко време от Дионис-Елена ООД.

4.5 Дионис-Елена ООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Дионис-Елена ООД уточнява, че изображенията на продуктите (статични/динамични изображения/мултимедийни презентации/т.н.) имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им – всички изображения, поместени в сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно; клиентът няма право да търси каквато и да е отговoрност на продавача за такива несъответствия.

4.6 Дионис-Елена ООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, Дионис-Елена ООД уточнява, че характеристиките  и описанията на продуктите и услугите, и/или цените на продуктите и услугите, описани в сайта, могат да съдържат грешки. Въпреки това, от Дионис-Елена ООД се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.7 Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в сайта.

4.8 Дионис-Елена ООД може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори, за опредлен период от време, както и информация за стоковите наличности.

4.9 Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка с него или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти“. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

4.10 Дионис-Елена ООД си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на поръчка и/или  до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Дионис-Елена ООД, по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента/Потребителя е да се обърне към отдел „Облсужване на клиенти“ на Дионис-Елена ООД, за да бъде информмиран относно причините , които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Дионис-Елена ООД не носи отговорност за каквито и е вреди, които Клиентът/Потребителят е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

4.11 В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Дионис-Елена ООД си запазва правото да изисква от клиентите да въвеждат ръчно валидиращи кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в сайта.

4.12 Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Дионис-Елена ООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

4.13 Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

5. Поръчки, продажби, договор и фактуриране

5.1 Достъпът до всеки сайт и поддомейн на Дионис-Елена ООД с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент. Пълната процедура по регистриране на нов потребител и извършване на поръчка е публикувана във всеки поддомейн за съответния сайта.

5.2 Всяка добавена в количката за полкупки стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една стока и/или услуга в количката за покупки, без да бъде приключена поръчката, не води до регистрация на поръчката и автоматичното запазване на стоката/услугата.

5.3 Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само стоките, които системата позволява да бъдат добавяни в количката и поръчката им може да бъде завършена от системата. При грешки и/или артикули, за които не можете да завършите поръчката, моля свържете се незабавно с фирмата или обслужване на клиенти.

5.4 Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или и-мейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

5.5 Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само, поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез и-мейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата.

5.6 Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в сайта. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, ако такъв е приложим за стоките и услугите, издаден от Продавача или от негов доставчик.

5.7 Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предването на стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера, приемо-предавателен протокол или друг документ одобрен от Продавача и Клиента.

5.8 Издаването на фактури и коригирането на издадени фактури, съгласно чл. 113, ал. 4 от ЗЗДС, се извършва в срок от 5 календарни дни от датата на покупка. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури и проформа-фактури са посочени във всяка поръчка или в другите форми на комуникация с продавача. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима актуална информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство. Клиентът получава фактурата физически заедно със стоката или услугата, както и по електронен път на и-мейла, посочен от клиента в профила му или чрез качването й в самия профил. В случай, че тези платежни документи са недостъпни за повече от 48 часа в профила на клиента, молим да ни уведомите на и-мейл адрес: office@dionislab.bg или shop@dionislab.bg .

5.9 С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

5.10 Цените в сайта са в основна валута български лева и са валидни към момента на публикуването им. Фирмата запазва правото си без предупредение да променя цени по всяко време. Представените цени на сайта са крайни с включено ДДС, не включват доставка, която е представена отделно. Цените обявени в друга валута са по курса за деня и часа, към който се сключва Договорът.

5.11 Заплащането на цената на поръчаната стока може да се извърши по един от следните начини: чрез банков превод на посочените сметки, чрез наложен платеж при получаване на поръчката, по банка чрез банков превод, с банкова карта през системата на Stipe или Viva Wallet, чрез всички други методи за приемане на плащание предлагани от доставящия куриер, или при вземане на стоката от магазина чрез плащане на място.

5.11а В случаите на плащане чрез наложен платеж, при доставка купувачът получава от куриера документ (фактура/касова бележка), в която е посочена дължимата продажна цена и доставна цена и общата сума; купувачът предава сумата на куриера като това се отбелязва писмено в приемо-предавателен протокол, който служи за разписка. Като подпише приемо-предавателния протокол, клиентът овластява куриера да предаде от негово име сумата, представляваща продажната цена, на купродавача.

5.11б В случаите на плащане чрез директен банков превод, клиентът заплаща сумата, равна на стойността на поръчката, по банкова сметка на Дионис-Елена ООД, посочена в сайта и в изпратената комуникация с фирмата. След като плащането бъде потвърдено като получено, продавачът изпълнява платената поръчка и извършва доставка.

5.11в В случаите на плащане чрез банкова карта през системата на Stripe или Viva Wallet, интегрирана в сайта на фирмата, клиентът заплаща сумата, равна на стойността на поръчката по банковата сметка на Дионис-Елена ООД, посочена в сайта и изпратената комуникация с фирмата. След като плащането бъде потвърдено като получено, продавачът изпълнява платената поръчка и извършва доставка.

5.11г В случите на вземане на стоката от магазина и плащане на място, продажбата се извършва по реда определен в ТЗ, ако не е договорено друго между клиента и продавача.

5.12 В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Дионис-Елена ООД се приема като международно плащане от някои банки в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за транзакциите, при които Дионис-Елена ООД прави към клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова Дионис-Елена ООД препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

5.13 Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента поръчка, за което следва да уведоми последния. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
- неприемане от страна на банката-издател на клиента на транзакцията при онлайн плащане; 
- осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания; - предоставените от клиента данни в сайта са непълни и/или грешни; 
- по преценка на продавача.

5.14 Клиентът има право да се откаже от договора (поръчката) по чл. 50 от ЗЗП в срок от 14 дни. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на продукти и стоки, предлагани от Дионис-Елена ООД в случай, че се откаже от договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от продавача. Клиентът следва да върне на Дионис-Елена ООД стоките или продуктите на адрес: гр. Русе, бул. Цар Освободител 137, ПК 7012, като междувременно уведоми продавача за това на и-мейл office@dionislab.bgили shop@dionislab.bg , или на телефон 082 876 068. Клиентът може да върне продукта (-ите) и като попълни електронния формуляр на продавача. В този случай, куриер, изпратен от продавача ще вземе продуктите от адреса, посочен от клиента, а последният ще плати такса в размер посочен от куриера за това.

5.15 Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на ЗЗП по отношение на стоките предлагани от Дионис-Елена ООД и всички клиенти по отношение на стоките предлагани на shop.dionislab.bg  при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.Стандартен формуляр за право на отказ можете да копирате от тук или да посетите страницата за Връщане на продукти: 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ 
До ………………………
/името на търговеца/
…………………………………………………………………..
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:…………………………………………………. /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ………………….
Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/
Описание на проблема или причината за отказ ....................………………………………………
………………………………..
/Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. 
/Адрес на потребителя

……………….                                                                             …………………………….
/Дата/                                                                                                                    /Подпис на потребителя/


5.16 Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, по чл. 50 от ЗЗП при предварително постигнато писмено съгласие от страна на продавача и купувача/клиента. Сумата ще бъде възстановена както следва в рамките на 14 дни след получаване на върнатата стока/-ки без това да доведе до някакви допълнителни разходи за клиента както следва:• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането;• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от клиента.

5.17 В случай, че поръчана и предварително платена стока и/или услуга от клиента не може да бъде доставена/предоставена от продавача, то последният ще информира клиента за това и ще възстанови по сметката на клиента платената вече стока и/или услуга, в срок от 14 дни от датата, на която продавачът е установил този факт или от датата, на която купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

5.18 Относно рекламации и оплаквания, свързани със закупената стока и/или услуга, купувачите имат на разположение стандартен формуляра за рекламации. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно ЗЗП и го изпрати по и-мейл на office@dionislab.bg или shop@dionislab.bg .

Стандартен формуляр за право на отказ можете да копирате от тук или да посетите страницата за Рекламации и жалби: 

                                   СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИИ 
 До ………………………
/името на търговеца/
…………………………………………………………………..
/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
…………………………………………………. /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ………………….
Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/
Описание на проблема или рекламацията ....................………………………………………

………………………………..
/Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. 
/Адрес на потребителя

……………….                                                                             …………………………….
/Дата/                                                                                                                    /Подпис на потребителя/
5.19 Настоящият договор е предмет на българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между Дионис-Елена ООД и клиенти/купувачи, ще се разрешат по взаимно съгласие, или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат разрешавани пред компетентните български съдилища в Община Русе.

6. Стоки и услуги, за които клиентът няма право на отказ (връщане)

6.1 Клиентът няма право да се откаже от сключен Договор в следните случаи:при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавача, и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защитата на здравето и/или поради съображения за чистотата, качеството и годността на стоките;при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи, или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще изгуби правото си на отказ.

7. Доставка на стоки/услуги

7.1 Продавачът доставя поръчаните и купените стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на клиента.

7.2 Продавачът ще осигури подходящо опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в колета не се съдържа необходимият към поръчания продукт/стока/услуга документ, то моля да се свържете с нас на и-мейл office@dionislab.bg или shop@dionislab.bg и Дионис-Елена ООД ще Ви го осигури възможно най-бързо.

7.3Детайлите по отношение на доставката на стоките/услугите вклчително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение, не представляват договорно задължение от страна на продавача за извършването на съответната доставка/изпълнение на съответната услуга на конкретна дата. Съответно клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в слуяай, че датата, на която е било обявено от продавача, че ще достави стоката или ще извърши услугата, не е спазена.

7.4 Сроковете на доставка подлежат на промяна и от сроковете на доставка на самата куриерска фирма.

7.5 Стоките се доставят на ръка срещу подпис като по-големи пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставя до входа на сградата.

7.6 При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват (а) за служебен адрес на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката; (б) за домашен адрес на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.

7.7 При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, не по вина на куриера (в случай, че няма никой на адреса или друго), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва данни за връзка, на които получателят да се обади в срок, посочен от куриера, за да бъде извършена нова доставка или получателя и куриера да постигнат друго споразумение (например вземане на пратка от офис).

7.8 При установена неколкократно невъзможност за доставяне на праткаъа, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Дионис-Елена ООД задържа всички заплатени от купувача суми. Това се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

7.9 Някои стоки подлежат на удължена доставка, като тя е предварително оповестена, купувачът е уведомен преди сключване на договора и със сключването му приема удължената доставка, която може да е период от 3-12 седмици, но не само.

7.10 При получаване на стока, купувачът е длъжен да я прегледа незабавно и в случай, че констатира явни недостатъци – липса на придружаващ аксесоар, документ, друго от описаното в договора, незабавно да информира лицето, което извършва доставката и продавача. Ако клиентът е не направи това при получаване на стоката или услугата, пратката се смята за одобрена и клиентът губи право по-късно да претендира, че стоката или услугата му е доставена с явни недостатъци, с липсващи аксесоари, документ или друго неопоменато тук.

8. Гаранции

8.1 Продавачът предлага всички стоки на сайта с гаранция за съответствие на стоката/услугата с тази в договора за покупко-продажба в съответствие с чл. 112-115 от ЗЗП, която гаранция е различна от търговската гаранция с гаранционен сертификат и е валидна до 2 години след доставянето й.

8.2 Продавачът предлага някои стоки на сайта с гаранционен сертификат и търговска гаранция. Изключение правят някой категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция като книги и др. В този смисъл купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в потребителския си профил и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат.

8.3 Клиентът следва да получи при доставка на всяка стока, която има гаранция, един гаранционен сертификат и в електронен формат на посочения от клиента и-мейл адрес с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправка в гаранционния срок, ако такава се наложи.

8.4 Гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от Дионис-Елена ООД. За всички продадени продукти с гаранция, Дионис-Елена ООД осигурява поддръжка и сервиз, за стоките които подлежът на такъв/такава.

8.5 В случай, че купувачът не уведоми Дионис-Елена ООД за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 часа от получаването на стоката, на и-мейл адрес office@dionislab.bg или shop@dionislab.bg, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.

8.6 Специфични продукти, предлагани от Дионис-Елена ООД: в случая, гаранцията на разопакованите продукти е издадена от Дионис-Елена ООД, и тази гаранция може да се отнася за различен период от този на гаранцията на веднъж опакованите продукти. Периода на гаранция е описан в сертификата за гаранция за всеки разопакован продукт. Условията за използване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на веднъж опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства, освен ако не е посочено друго в страницата на продукта.

8.7 Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционен срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало,на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

8.8 Потребителят губи правото си на предоставеното гаранционно обслужване без такса, ако:(а) фактурата, която е договор за покупко-продажба и има смисъла на касов бон, е изгубена;(б) гаранционният сертификат или карта е изгубена;(в) при опит за извършване на ремонт и отстраняването на несъответствие от клиента или от неоторизирано лице;(г) повреди в следствие на неправилна експлоатация;(д) при нарушаване на фисическата цялост на продукта;(е) в случай на химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта.

8.9 Търговските гаранции не покриват части или компоненти на продукта, които са с ограничен срок на годност или не подлежат на гаранция (например всички стъклени части и компоненти на продуктите).

8.10а Стоки, които са повредени при транспорт и са застраховани, като купувачът е констатирал явни недостатъци и незабавно е информирал лицето, което извършва доставката и продавача, се подменят за сметка на доставчика или продавача (това не касае клиента и се урежда между доставчика и продавача допълнително).

8.10б Стоки, които са повредени при транспорт и са застраховани, като купувачът не е констатирал явни недостатъци и незабавно не е информирал лицето, което извършва доставката и продавача, не подлежат на подмяна, но такава може да бъде направена по договаряне между трите страни – клиентът, продавачът и доставчикът, и при писмено съгласие от последните.

9. Обработка на лични данни

9.1 Дионис-Елена ООД е регистриран в Българския „Регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен номер 373593 и удостоверение номер 373593 и е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

9.2 Всеки купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от българското законодателство, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му, гарантирани от ЗЗЛД.

9.3 Цел на събиране на данни: (а) търговия на едро и дребно със стоки; (б) поддържане на потребителския профил на клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти/услуги, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с клиенти по повод техните поръчки или разглеждане на исканията им, но не само; (в) обработка на запитвание/въпроси/отговори/и-мейли или друг вид комуникация включително, но не само изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (г) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение; (д) други непосочени тук цели.

9.4 С приемане на общите условия за използване на сайта, потребителят се съгласява безсрочно, изрично и безусловно, до евентуалната му писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани според целите в чл. 9.3. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт/профил и/или поръчка, клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Дионис-Елена ООД, която е регистрирана в Българския „Регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен номер 373593 и удостоверение номер 373593, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите, описани в настоящите общи условия.

9.5 С предоставянето на своите данни на продавача (включително и-мейл), клиентът дава изричното си съгласие продавачът да предоставя последните и с него да се свързват Дионис-Елена ООД или трети лица, които са партньори на Дионис-Елена ООД и са доставчици на маркетинг услуги, държвани, общиснки или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Дионис-Елена ООД може да разработи общи програми за оферти на стоките и/или услугите на пазара и др., но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. (например – куриерски фирми, които извършват доставка на поръчки)

9.6 Всеки клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис  и да я изпрати на адрес: бул. Цар Освободител 137, гр. Русе, 7012, на вниманието на Дионис-Елена ООД, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени или не, за което не дължи никаква такса.

9.7 Всеки клиент може да упражни правото си да промени личните си данни като (а) обнови данните си в профила си; (б) подаде писмена молба, с дата и подпис на адрес: бул. Цар Освободител 137, гр. Русе, 7012, на вниманието на Дионис-Елена ООД, според следните цели:- поправка, актуализация, блокиране или изтриване на данните, чиято обработка не отговаря на ЗЗЛД, особенно на непълните и неточните данни;- преобразуване на данните в анонимни, чиято обработка не е в съответствие със ЗЗЛД;- уведомление до трети страни; на които са били личнните данни и са били предоставени за обработване, освен ако това се окаже невъзможно или е свързано с прекомерни усилия спрямо законния интерес, който може да бъде засегнат.

9.8 Личните данни на купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, ,полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

10. Реклама/Бюлетин

10.1 В моментът, в който клиентът посети сайта, иам възможност да изрази съгласието си за получаване на Бюлетин.

10.2 Отказа си от получаване на Бюлетин, клиентът може да изрази по всяко време, използвайки  специалния линк, намиращ се във всеки бюлетин или като се свърже с Дионис-Елена ООД по какъвто и да е друг начин (включително, но не само, по и-мейл, по телефон, по пощата и др.).

10.3 Отказът от получаване на Бюлетин не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящ договор.

11. Публикуване на ревюта/коментари, въпроси и отговори

11.1 Писането на ревюта, коментари, въпроси и отговори може да се прави от клиента/потребителя/ползвателя, в съответния раздел. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.

11.2 След 14 дни от момента на закупуването на една стока или услуга, ще се поиска от купувача да направи рецензия относно закупената стока или услуга. Искането ще бъде изпратено на реистрираната електронна поща на акаунта/профила на купувача. По този начин клиентът допринася за информирането на други възможни потребители/кливнти/купувачи на сайта и се включва активно в развитието на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на стоките.

11.3 В момента на регистрация на дадено ревю/коментар/въпрос/отговор на платформата, клиентът/потребителят/ползвателят дава на Дионис-Елена ООД един неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на Дионис-Елена ООД да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание. След едностранна преценка фирматарешава дали да публикува ревю/коментар/въпрос/отговро на сайта, но не носи отговорност за съдържанието им. (Продавачът има свободата да обработва получената от клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.)

11.4 Всеки клиент/потребител/ползвател, в момента на публикуването на ревю/коментар/въпрос/отговор в посочените раздели, се задължава да спазва следните правила:- да се позовава само на характеристиките и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);- да се използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);- да използва подходящ изказ, несъдържащ обидни изрази или такива, които могат да засегнат права на трето лице;- да помести правилно, въведеното съдържание на платформата както следва: всеки въпрос и всяко ревю да бъдат публикувани в съответния раздел;- да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителсност;- да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от платформата без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки и/или услуги;- да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, и-мейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;- да не публикува информация и/или детайли относно URL-ите (линковете/връзките) от други сайтове, които разкриват същата или сходна търговска дейност като Дионис-Елена ООД;- да не вписва ревюта/коментари/въпроси/отговори, които съдържат материали с рекламен характер;- да не използва ревюта/коментари/въпроси/отговори като средство за комуникация с продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на продавача, публикувани на платформата;

11.5 Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуване на дадено ревю, клиентът следва да добави и рейтинг за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им рейтинги, ще повлияят на общия рейтинг на продукта или услугата, който ще се изрази чрез цифра в близост до стоката. Така една рецензия, която е придружена с висок рейтинг води до покаючане на общия рейтинг, а една рецензиа, която е придружена от нисък рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.

11.6 Клиентите, които публикуват ревюта, към които прикачват фото или видео файлове, ще спазват следните правила:- качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно стоката или услугата, за която пишат ревюта, уверявайки се, че качените файлове не нарушават авторските права на трети лица;- качените файлове не съдържат насилие, съдържание, неподходящо за деца, нецензурен език или друго съдържание, което обижда друго лице/група от хора въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност, или съдържа каквато и да е друга форма на дискриминация;- качените файлове не съдържат информация, свързана с други лица;- качените файлове не съдържат URL-ите или водни знаци към други сайтове, които извършват същата или сходна търговска дейност като Дионис-Елена ООД.

11.7 Когато клиентът съобщи, че някое ревю/коментар/въпрос или отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от Дионис-Елена ООД, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Платформата. Публикуваните текстове , снимки или видеоклипове се премахват от платформата само след проверка от страна на Дионис-Елена ООД.

11.8 В случай, че Дионис-Елена ООД констатира многократно нарушение на насточщите условия за ползване, то фирмата си запазва правото да ограничи възможността на клиента да публикува ревюта/коментари/въпроси и отговори в съответния раздел без да е длъжен да се обосновава за това.

12. Право на интелктуална и индустриална собственост

12.1 Съдържанието, съглсно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговски символи, динамични символи, текстове и/или мултимедийно съдържание на сайта, са изключителна собственост на Дионис-Елена ООД.

12.2 Нищо, в сключения между Дионис-Елена ООД и клиента договор от разстояние, няма да се счита като разрешение от страна на Дионис-Елена ООД последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин, каквато и да е част от съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, лога, мултимедийно съдържание на сайта или описанията на стоките или услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Дионис-Елена ООД върху съдържанието. Клиентът няма право да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието, овен с изричното съгласие на Дионис-Елена ООД.

12.3 Всяко съдържание, до което клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия. Забранена е всякаква употреба на съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Дионис-Елена ООД.

12.4 Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели, в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

12.5 Клиентът има право да използва съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Дионис-Елена ООД за това и само до частта от съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на съдържанието, ще се счита за нарушаване на настоящите условия за ползване и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Дионис-Елена ООД.

12.6 Простото изпращане до клиента или рефериране към съдържанието или части от него от страна на Дионис-Елена ООД, няма да се счита за съгласие от страна на Дионис-Елена ООД клиента да използва съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Дионис-Елена ООД.

12.7 Клиентът се съгласява да предостави на Дионис-Елена ООД неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация (различни от личната информация), които изпраща на продавача чрез или във връзка със сайта, независимо дали е направил поръчка или осъществил сделка през сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че продавачът може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които клиентът е представил по какъвто и е начин през или във връзка със сайта или дайствията/бездействията, които клиентът е осъществил през или във връзка със сайта. Дионис-Елена ООД няма задължения да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

13. Форсмажорни обстоятелства

13.1 Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

13.2 Ако в срок от 14 дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява договора без да дължи на другата страна обезщетение за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

13.3 Приложимо право – юрисдикция.
Търсене